Personuppgiftspolicy
- BostadsZonen

Den aktuella personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om hur BostadsZonen behandlar dina personuppgifter och vilka typer av personuppgifter som vi samlar in och hur vi samlar in den, samt syftet med insamlingen.

Här nedan kan du läsa om dina rättigheter och annan information som vi också kommer att dela med oss av.

BostadsZonen ApS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om dig. Du finner våra kontaktuppgifter här nedan:

BostadsZonen ApS (hädanefter BostadsZonen)

Næstvedgade 28, kl. th.

2100 København Ø

Org.nr DK / CVR: 39223112

kundservice@bostadszonen.se


När du besöker BostadsZonen gör vi en insamling, registrering och behandling av dina personuppgifter och den enhet du använder i syfte att känna igen våra besökare och göra analyser, sköta hemsidan, anpassa och förbättra vårt innehåll, funktioner och annonser samt leverera tjänster till dig som definieras enligt våra köpvillkor.

BostadsZonen är som utgångspunkt gratis att använda, men för att kunna erbjuda dig våra tjänster och upprätta en Profil, Bostadsannons, Bostadssökarannons eller en BolstadsMatcher måste vi spara dig som användare i våra system. Det gäller också om du gör ett köp på BostadsZonen, antingen via vår prenumerationslösning eller om du köper mallar hos oss. 

BostadsZonens kärnuppdrag är att förmedla kontakten mellan hyresvärdar och bostadssökande. Det är därför nödvändigt att vi inhämtar upplysningar om våra användare för att kunna facilitera förmedlingen och erbjuda den bästa servicen i strävan efter att hjälpa bostadssökande att hitta en hyreslägenhet och hyresvärdar at med att få uthyrt sin lägenheter, likaså att våra tillhörande tjänster såsom mallar med riktlinjer för uthyrning eller tjänster som hjälper användarna på sida att till exempel hitta rätt bostadsmatchning, kräver det att vi inhämtar en rad upplysningar om den användare som använder tjänsterna. 

Vi använder också din information till att identifiera dig om du kontaktar vår kundservice eller om vi har misstanke om missbruk av våra villkor.

Vi använder också dina upplysningar för att marknadsföra oss i form av utskick av digitalt marknadsföringsmaterial till dig, antingen obligatoriskt samtycke eller med motsvarande produkter (se marknadsföringslagen).

Utöver det använder vi dina personuppgifter till att kunna analysera, förbättra och vidareutveckla vår hemsida, vid bruk av olika analysverktyg till till exempel användaråtkomst, mättjänster och riktad annonsering. Användningen av dessa teknologier ger möjligheten att skapa bättre användarupplevelser och målinriktade tjänster.

BostadsZonen behandlar först och främst dina personuppgifter för att kunna ingå och uppfylla vårt avtal med dig som användare eller för att leverera tjänster till dig enligt BostadsZonens köpvillkor. 

Det betyder, att om du skapar en användare eller gör ett köp på BostadsZonen, kan dina personuppgifter exempelvis användas så att du kan publicera och administrera Bostadsannonser, Bostadssökarannons, BostadsMatcharen, administration av användarprofil (Min profil), leverans av mallar med mera.

En del av dessa tjänster som erbjuds som en del av avtalet, bygger på åtkomst till hyresvärdars och uthyrares (frivilliga) kontaktuppgifter och att det ges åtkomst till BostadsZonens meddelandesystem så att hyresvärd och bostadssökande kan kommunicera direkt med varandra.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar mot bakgrund av det avtal som du ingår med oss gällande köp och registrering av användare sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen artikel 6, stk. 1, litra b).

Vidare sker behandlingen av dina personuppgifter enligt GDPR (dataskyddsförordningen artikel 6, stk. 1, litra f) med hänsyn till våra legitima intressen, där dina intressen eller grundläggande rättigheter inte går före de legitima intressen som vi har.

Det betyder att vi till exempel kan använda uppgifterna för att säkra en trygg och största mån felfri drift av BostadsZonen och att vi löpande använder uppgifterna till att förbättra vårt innehåll, funktioner och tjänster som vi erbjuder och att vi även löpande optimerar innehållet på BostadsZonen, men också att vi på grund av vårt legitima intresse ska kunna identifiera användare när de exempelvis tar kontakt med kundservice.

I tillägg behandlas uppgifter om dig, dina aktiviteter, betalningsinformation och orderhistorik mot bakgrund av vårt legitima intresse för att förhindra bedrägeri, göra analyser, och föra statistik till marknadsföringen enligt GDPR (dataskyddsförordningen artikel 6, stk. 1, litra f.).

Vi samlar in och behandlar uppgifterna som underlag till marknadsföringen, antingen enligt ditt samtycke, jämför GDPR (dataskyddsförordningen artikel 6, stk. 1, litra a), eller på laglig basis av elektronisk marknadsföring av motsvarande produkter. Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Vi har dessutom lagmässiga krav på oss att kunna dokumentera vissa uppgifter, som till exempel betalningshistorik (dataskyddsförordningen artikel 6, stk. 1, litra c), enligt 7 kap i bokföringslagen. Vi sparar uppgifter om ekonomiska transaktioner för innevarande räkenskapsår plus 7 år enligt bokföringslagen.

BostadsZonen behandlar följande (kategorier) av uppgifter:

-      Kontaktuppgifter och identitetsinformation: Namn, adress, telefonnummer och e-mailadress (vanliga personuppgifter)

-     Om det till exempel registreras en Profil, en Bostadsannons eller Bostadssökarannons kan du också som användare dela uppgifter om den bostadssökandes eller uthyrarens bostadsönskemål som lägenhetens/bostadens placering, storlek, pris, bostadstyp, men också uppgifter om den bostadssökande själv som ålder, yrke, kön, profilbild, rökare/icke-rökare, ekonomi, önskemål kring bostadens storlek mm. i texten som tillhör annonsen (vanliga personuppgifter).

-      Om det upprättas en BostadsMatchar (det vill säga en automatiskt inställd sökning utifrån en rad kriterier där den sökande informeras om bostäder som matchar kriterierna läggs upp) kommer följande uppgifter att kunna anges: önskat område för bostadsobjektet, önskat pris, storlek på bostadsobjektet (vanliga personuppgifter).

-      Betalningsuppgifter och kortinformation 

-      Login-uppgifter, antingen självvalt användarnamn eller lösenord, eller login via Facebook.

-      Orderhistorik 

-      Aktiviteter och korrespondens (antingen med vår kundservice eller med andra användare).

-      Andra uppgifter som kommer oss tillhanda 

Förutom ovanstående information kan också information av teknisk karaktär som till exempel digitala id-nummer som kan identifieras som betalningar, facebook-login, mm behandlas. Google-aktiviteter relaterat till oss, IP-adresser, geografisk placering, identifiering av den enhet och browser som användaren har använt till att gå in på BostadsZonen, systemhändelser (alltså t.ex en logg som visar användarens aktivitet på hemsidan) och om användarens aktiviteter på hemsidan. 

Likaså kan vi använda cookies till login samt till att förbättra användarupplevelsen på BostadsZonen. Vänligen läs även BostadsZonens Cookiepolicy.

I samband med driften, upprätthållandet och leveransen av BostadsZonens tjänster kan vi ha behov av att använda betrodda, externa leverantörer, samarbetspartners eller rådgivare, för att kunna driva BostadsZonen och att leverera våra tjänster på bästa sätt. Dessa externa parter behandlar i nödvändig utsträckning personuppgifter i samband med att de levererar sina tjänster till oss. Våra leverantörer behandlar endast personuppgifter under sekretess, enligt våra instruktioner och i enlighet med rådande lagstiftning.

BostadsZonen ger vidare personuppgifter till följande mottagare:

  • Självständiga datansvariga i form av betallösningar (exempelvis PayPal och Bambora), rådgivare (exempelvis advokat eller revisor) och Google LLC på Irland genom användning av Google Analytics.
  • Databehandlare för BostadsZonen såsom hosting-leverantörer (Hetzner) kundsysstem, analystjänster, IT-tjänster/infrastruktur (Amazon) leverantör av teknikutveckling och support, tjänster till mailutskick (exempelvis Mailgun eller Mailjet) Google Ads/Google Irland och Facebook. 
  • Statliga myndigheter eller finansinstitut om lagen kräver
  • Tvister och rättsprövningar där det kan vara nödvändigt att lägga fram uppgifter för att avgöra konkreta rättsmål

Du ska också vara uppmärksam på att de uppgifter som du själv anger i din Profil, i en Bostadsannons eller Bostadssökarannons som ett del av BostadsZonens tjänster, vidareförmedlas som en annons på hemsidan och kan ses av BostadsZonens besökare till exempel när du letar efter en ledig hyreslägenhet eller en hyresvärd.

BostadsZonen har dessutom ett stort nätverk av Facebook-grupper för hyreslägenheter. När du lägger upp en bostadsannons på BostadsZonen accepterar du samtidigt att din bostadsannons får delas i BostadsZonens Facebook-grupper. Detta görs uteslutande för att hjälpa till med annonseringen av din bostad så att den visas för så många potentiella hyressökande som möjligt.

Några av våra leverantörer eller samarbetspartner har sitt säte i EU/EÖS medan andra ligger utanför EU/EÖS. Det betyder att personuppgifter kan överföras till tredjeland via våra externa leverantörer.

Vi vill gärna upplysa om att det inte sker överföring av personuppgifter till tredjeland utan att det antingen görs i linje med de nödvändiga villkoren i standardkontraktet som ger motsvarande skydd som personuppgifter har i EU/EÖS eller om Kommissionen har tagit beslut om fullständig legitimitet av skyddsnivån på annat vis, till exempel om landet klassificerats som ett “säkert tredjeland”:

De personuppgifter vi behandlar kommer från de uppgifter du anger vid registreringen av ett användarkonto, profil och en annons, en BostadsMatchar eller ett köp hos BostadsZonen. 

Uppgifterna kan också ha vara av mer teknisk karaktär och härstamma från insamlad data om din aktivitet vid användningen av BostadsZonen. 

Om du använder ditt Facebook- eller Google-konto till att logga in på ditt användarkonto hos BostadsZonen vill vi gärna mota en kopia av ditt namn, profilbild, samt mailadress från ditt Facebook/Google-konto.

Vi sparar din persondata så länge som vi antingen är förpliktigade enligt lag eller så länge det är centralt och legitimt i relation till syftet med insamlingen av uppgifterna. Vid värderingen lägger vi särskilt vikt vid att det fortsatt är aktivitet från det användarkontot som upprättats av användaren och om tjänsterna från BostadsZonen fortsatt används. 

Med hänsyn till den korrespondens och dokumentation som kan finnas mellan användaren och den förmedling som har skett i ett led av uthyrningen, eller i anslutning till det, raderas uppgifter som utgångspunkt först efter 3 års inaktivitet från det att prenumerationen gått ut eller användarkontot raderats eller från senaste inloggning. BostadsZonen kommer dock alltid att kunna radera informationen innan.

Bostadsannonser kommer att tas bort från hemsidan när de är deaktiverade så att det inte uppstår ett missförstånd om hur ett bostadsobjekt är ledigt eller ej. 

Användare av BostadsZonen kan endast kommunicera med BostadsZonens meddelandesystem om det konkreta hyresförhållandet och tillhörande, relaterade aspekter. Korrespondensen via BostadsZonens meddelandesystem mellan Användarna, tillhör båda parter. Av denna orsak kan meddelandena hanteras via meddelandesystemet.

Vi sparar i alla tillfällen alla de uppgifter som vi med hänsyn till bokföringslagen är förpliktigade att spara i 7 år. 

Om du har skapat en BostadsMatchar skickar vi e-mail till dig med bostadsförslag fram tills att du avanmäler dig från tjänsten.

Du har enligt dataskyddsfördningen en rad rättigheter i relation till vår hantering av dina uppgifter. Om du vill åberopa dina rättigheter ska du kontakta BostadsZonen på kundservice@bostadszonen.se.

Rätt till information

Du har rätt att få insikt i de uppgifter som vi hanterar gällande dig samt en rad övriga uppgifter. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få inkorrekta eller ofullständiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering 

Vid speciella tillfällen har du rätt att få raderat uppgifter om dig innan tidpunkten för vår vanliga, generella radering sker. 

Rätt till begränsning av behandling 

Du har i vissa tillfällen rätt till att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har rätt till att behandlingen begränsas måste vi framöver endast behandla uppgifterna - bortsett från lagring- med ditt samtycke, eller med hänsyn till att rättskrav kan träda in, göras gällande eller försvaras eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen. 

Rätt till att göra invändningar 

Du har i vissa tillfällen rätt att göra en invändning mot vår lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra en invändning av behandlingen av upplysningar om dig för direktmarknadsföring. 

Återkallande av samtycke

Om BostadsZonen behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla ditt godkännande genom att skriva till kundservice@bostadszonen.se.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte om vår behandling är lagmässigt korrekt eller ej, gällande vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av att tidigare meddelade ditt samtycke och fram till tidpunkten för ditt återkallande. Om du återkallar ditt samtycke har detta sin verkan först efter denna tidpunkt. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har i vissa fall rätt till att få de personuppgifter som vi hanterar om dig i ett strukturerat, allmängiltigt och maskinläsbart format samt få dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder. 

Du har rätt att skicka ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten om du är missnöjd kring vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter på. Du hittar deras kontaktuppgifter på www.imy.se.

Cookies
- BostadsZonen